Właścicielem sklepu dziłajacego pod adresem  https://sortshop.co.uk jest firma Sortshop LTD 68 King William Street, London, United Kingdom, EC4N 7DZ, zarejestrowana 
w Companies house 29 września 2014 roku o numerze 09240022

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym www.smokerswear.pl; świadczenie usługi newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia zamówienia przez formularz zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym www.smokerswear.pl; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r.nr 101, poz. 926 ze zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawyz dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Administrator ustala niniejszym „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną” Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną: Licencja korzystania z serwisu Nie wolno publikować materiałów z www.smokerswer.pl, oraz odtwarzać materiałów z tej witryny w żadnym publicznym lub prywatnym elektronicznym systemie wyszukiwania informacji . Nie wolno powielać, duplikować , kopiować , sprzedawać, odsprzedawać , lub w inny sposób wykorzystywać naszej strony lub materiałów na naszej stronie internetowej dla celów komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie Prawo do zmiany regulaminu. Płatności Akceptujemy wszystkie główne karty kredytowe i debetowe, za pośrednictwem systemu bezpiecznych płatności PayPal.com i Tpay.com . Wymagamy podania dokładnego adresu i numeru telefonu . Transakcje dotyczące kontroli elektronicznych lub przelewów konta bankowego mogą wymagać do 5 dni od przetwarzania do zrealizowania, w takim wypadku przesyłka zostanie opóźniona do momentu kiedy fundusze zostaną otrzymane. Jeśli chcesz zapłacić w inny sposób , prosimy o kontakt z nami. Jeśli nie otrzymamy płatności w przeciągu 48 godzin zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia. Ceny i dostępność Wszystkie ceny produktów wyrażone są w złotych polskich, zawierajacą podatek VAT w obecnych stawkach i nie zawierają dostawy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen produktów przed przyjęciem zamówienia. Wszystkie produkty w zależności od dostępności mogą zostać w każdej chwili wycofane . Jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane będziemy oferować alternatywę lub zwrot pieniędzy za niedostępny produkt (-ty) . Zwroty Klienci mają prawo do zwrotu w ciągu 14 dni od daty zakupu . W przypadku, gdy klient korzysta z prawa do anulowania zamówienia po zrealizowaniu, tylko koszty produktów zostaną zwrócone po otrzymaniu zwróconych towarów, smokerswear.pl nie zwraca opłat pocztowych . Wszystkie zwracane produkty zostaną zwrócone lub wymienione , pod warunkiem że nie zostały urzywane lub uszkodzone . Koszty wysyłki będą zwracane, jedynie w przypadku gdy otrzymane towary były błędne , wadliwe lub uszkodzone po ich otrzymaniu. Na poparcie roszczenia wymagane będą dowody. Wszelkie zwroty muszą być dokonane w ciągu 28 dni od daty zakupu , aby zakwalifikować się do zwrotu lub wymiany. Wszelkie przedmioty uszkodzone w czasie powrotu z powodu nieodpowiedniego zapakowania mogą otrzymać zwrot tylko części pieniędzy . Jeśli przesyłka nie została odebrana musimy zostać poinformowani o tym w ciągu 28 dni od daty wysłania , dzięki czemu będziemy w stanie wszcząć dochodzenie. Jeśli 28 dni minęło, żadne roszczenia mogą nie zostać przyjęte. W rzadkim przypadku klienta otrzymującego niepoprawny towar , smokerswear.pl będzie , po otrzymaniu zwracanej niewłaściwej pozycji , wysyłał prawidłową pozycję i zwróci koszt przesyłki powrotnej . W przypadku nie odebrania produktu od kuriera zwrócone zostaną jedynie koszty zamówionych przedmiotów . Klienci zostaną poinformowani a zamówienie zostanie anulowane . Jeśli klient nadal będzie zainteresowany towarem będzie zmuszony zamówić go ponownie. Promocje Gratisy są dodawane tylko do produktów fizycznych. Reklamacje Klient może reklamować produkt zawierający wady ukryte w czasie trwania jego gwarancji. Procedura gwarancyjna: 1. Po stwierdzeniu wady klient powinien skontaktować się z nami mailowo na adres infosmokerswear@gmail.com i podając jak najwięcej szczegółów opisać wykrytą wadę / załączyć zdjęcia. 2. Po otrzymaniu od firmy SortShop LTD informacji zwrotnej należy przesłać reklamowany produkt przez Royal Mail na podany w informacji zwrotnej adres. Zwracany towar musi posiadać wszystkie oryginalne metki, w zwracanej paczce muszą znaleźć się wszystkie części zwracanego towaru i jego oryginalne pakowanie. 3. Firma Sortshop LTD zobowiązuje się do pokrycia kosztów przesyłki gwarancyjnej po jej otrzymaniu, klient zobowiązany jest do podania numeru konta na które zwrócone zostaną poniesione koszty. 4. Procedura gwarancyjna może zająć do trzech tygodni od momentu otrzymania zwracanego towaru ponieważ firma Sortshop przesyła reklamowany produkt do jego producenta w Polsce, następnie producent w czasie do 14 dni zobowiązuje się do przyjęcia lub odrzucenia reklamacji zgodnie z założeniami gwarancyjnymi poszczególnych producentów. 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia gwarancji klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów bądź też nowy / naprawiony towar. 6. W przypadku stwierdzenia iż wada powstała z winy klienta bądź też wynika z niewłaściwego użytkowania / niezgodnego z założeniami gwarancyjnymi klientowi zostaje zwrócony nienaprawiony towar po pokryciu przez niego kosztów przesyłki zwrotnej. 7. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. 8. Firma Sortshop nie ma wpływu na wady ukryte w sprzedawanych produktach ponieważ jest wyłącznie ich dystrybutorem. 9. Klient który zakpił od firmy Sortshop LTD towar automatycznie zawiera umowę kupna / sprzedaży i akceptuje regulamin i założenia gwarancyjne. Warunki korzystania z usług i zasady odpowiedzialności Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu są następujące: a. połączenie z siecią Internet; b. przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies; c. konto poczty e-mail; Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Użytkownik serwisu smokerswear.pl zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem. Administrator serwisu sortshop.co.uk zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkowników serwisu sortshop.co.uk

Kontakt: sortshopinfo@gmail.com